Under Armour Inc (UAA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 360 060 -549 177 92 139 -46 302
Amortyzacja 141 144 164 984 186 425 181 768
Zmiana stanu należności 41 674 -181 374 56 168 42 876
Zmiana stanu zapasów -84 564 3 716 -127 238 -139 052
Zmiana stanu gotówki 152 092 729 289 230 669 244 920
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 664 829 212 864 509 031 628 230
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -69 759 -92 291 -145 802 -170 385
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -68 346 -66 345 -147 113 -202 904
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -418 737 436 853 137 070 189 868