Under Armour Inc (UAA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 386 769 360 060 -549 177 92 139
Amortyzacja 137 620 141 144 164 984 186 425
Zmiana stanu należności 759 860 41 674 -181 374 56 168
Zmiana stanu zapasów 1 190 250 -84 564 3 716 -127 238
Zmiana stanu gotówki 711 910 152 092 729 289 230 669
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -9 914 664 829 212 864 509 031
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -187 796 -69 759 -92 291 -145 802
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -152 796 -68 346 -66 345 -147 113
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -126 375 -418 737 436 853 137 070