TREX Co., Inc. (TREX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 205 384 184 626 208 737 175 631 144 738 134 572 95 128
Amortyzacja 50 189 44 298 35 946 17 939 14 031 16 597 16 860
Zmiana stanu należności -71 289 -29 466 36 931 33 434 -10 497 22 522 17 049
Zmiana stanu zapasów -34 266 57 602 15 515 12 132 -1 695 23 277 5 978
Zmiana stanu gotówki -10 366 -128 728 19 352 -27 132 43 134 75 185 11 850
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 389 420 216 220 258 064 187 294 156 352 138 121 101 865
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -166 089 -176 228 -159 394 -172 823 -67 265 -33 816 -15 040
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -166 089 -168 884 -158 039 -170 658 -67 244 -33 733 -86 789
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -233 697 -176 064 -80 673 -43 768 -45 974 -29 203 -3 226