TREX Co., Inc. (TREX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 12 325 141 053 121 701 148 833 105 699 30 514
Inwestycje krótkoterminowe 11 126 24 746 17 487 17 128 15 091 14 648
Należności 122 036 151 502 114 571 81 137 91 634 69 112
Zapasy 141 355 83 753 68 238 56 106 57 801 34 524
Pozostałe aktywa obrotowe 11 126 24 746 17 487 17 128 15 091 14 648
Aktywa obrotowe razem 286 842 401 054 321 997 303 204 270 225 148 798
Inwestycje długotrminowe 646 863 519 267 448 495 289 035 194 897 177 429
Rzeczowe aktywa trwałe 589 892 460 365 336 537 171 300 117 144 103 110
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 18 582 19 001 73 665 74 084 74 503 71 319
Pozostałe aktywa trwałe 7 398 5 330 3 911 3 602 3 250 3 000
Aktywa razem 933 705 920 321 770 492 592 239 465 122 326 227

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 19 935 24 861 38 622 15 227 31 084 9 953
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 222 000 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 48 664 63 841 67 731 63 443 61 691 52 556
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 290 599 88 702 106 353 78 670 92 775 62 509
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 32 559 34 355 24 073 20 321 27 259 31 182
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 415 356 195 287 181 961 143 064 122 159 94 977
Akcje zwykłe 111 711 115 461 115 889 116 861 117 479 117 570
Zyski (straty) zatrzymane 1 130 670 946 048 737 311 561 680 416 942 282 370
Akcje własne -745 272 -350 208 -276 273 -237 203 -198 903 -173 512
Kapitał własny 518 349 725 034 588 531 449 175 342 963 231 250
Pasywa razem 933 705 920 321 770 492 592 239 465 122 326 227