TREX Co., Inc. (TREX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 196 950 880 831 745 347 684 250 565 153
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 736 448 521 374 438 844 389 356 321 780
Zysk ze sprzedaży brutto 460 504 359 457 306 503 294 894 243 373
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 139 624 125 822 118 304 118 225 100 993
Zysk operacyjny 320 880 233 635 188 199 176 669 142 380
Koszty odsetek netto -15 -999 -1 503 -192 461
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 275 391 234 634 189 702 176 861 141 919
Podatek dochodowy 66 654 59 003 44 964 42 289 46 791
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 208 737 175 631 144 738 134 572 95 128