TREX Co., Inc. (TREX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 106 040 1 196 950 880 831 745 347 684 250 565 153
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 702 054 736 448 521 374 438 844 389 356 321 780
Zysk ze sprzedaży brutto 403 989 460 504 359 457 306 503 294 894 243 373
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 141 831 139 624 125 822 118 304 118 225 100 993
Zysk operacyjny 262 158 320 880 233 635 188 199 176 669 142 380
Koszty odsetek netto -103 -15 -999 -1 503 -192 461
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 246 838 275 391 234 634 189 702 176 861 141 919
Podatek dochodowy 62 212 66 654 59 003 44 964 42 289 46 791
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 184 626 208 737 175 631 144 738 134 572 95 128