Taylor Morrison Home Corp. (TMHC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 224 920 7 501 260 6 129 320 4 762 060 4 227 390 3 885 290
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 132 550 5 953 380 5 085 100 3 937 970 3 489 200 3 146 360
Zysk ze sprzedaży brutto 2 092 370 1 547 880 1 044 220 824 090 738 193 738 929
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 643 212 668 342 572 375 490 271 416 943 390 440
Zysk operacyjny 1 434 970 879 539 471 844 333 819 321 250 348 489
Koszty odsetek netto 17 674 3 792 -1 606 -2 673 -1 639 -577
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 392 680 863 108 324 117 322 272 273 516 355 656
Podatek dochodowy 336 428 180 741 74 590 67 358 63 036 179 006
Udziały niekontrolujące 3 447 19 341 6 088 262 4 116 430
Zysk (strata) netto 1 052 800 663 026 243 439 254 652 206 364 176 220