Taylor Morrison Home Corp. (TMHC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 052 800 663 026 243 439 254 652 206 364 176 220
Amortyzacja 33 839 39 980 37 336 31 424 26 391 3 953
Zmiana stanu należności 40 640 54 623 25 794 -16 140 -7 901 -20 758
Zmiana stanu zapasów -128 645 167 095 1 345 880 5 979 1 021 330 -57 983
Zmiana stanu gotówki -108 333 299 978 206 406 -3 208 -244 280 273 746
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 107 770 376 646 1 123 280 393 216 135 594 386 233
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -30 581 -21 199 -37 760 -30 118 -20 458 -3 421
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -14 880 -74 260 -312 804 -19 300 -159 718 -35 995
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 202 600 -155 -604 941 -377 203 -219 520 -76 547