Taylor Morrison Home Corp. (TMHC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 724 488 832 821 532 843 326 437 329 645 573 925
Inwestycje krótkoterminowe 530 991 626 345 320 047 272 366 280 122 259 372
Należności 191 504 150 864 96 241 70 447 86 587 94 488
Zapasy 5 370 880 5 499 520 5 332 430 3 986 540 3 980 560 2 959 240
Pozostałe aktywa obrotowe 530 991 626 345 320 047 272 366 280 122 259 372
Aktywa obrotowe razem 6 820 010 7 113 070 6 282 820 4 657 930 4 679 130 3 888 600
Inwestycje długotrminowe 1 650 720 1 614 710 1 455 170 587 757 585 308 437 294
Rzeczowe aktywa trwałe 202 398 155 181 97 927 85 866 86 736 7 112
Wartość firmy 663 197 663 197 663 197 149 428 152 116 66 198
Wartości niematerialne 0 0 0 637 1 072 2 130
Pozostałe aktywa trwałe 344 121 387 820 254 793 45 938 59 767 51 352
Aktywa razem 8 470 720 8 727 780 7 738 000 5 245 690 5 264 440 4 325 890

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 269 761 253 348 215 047 164 580 151 586 140 165
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 31 529 0 0 200 000 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 002 520 1 107 090 837 405 538 732 432 118 338 594
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 272 280 1 391 960 1 052 450 703 312 783 704 478 759
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 483 860 3 270 600 2 928 400 1 940 770 2 009 600 1 498 060
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 67 724 94 237 163 398 55 890 52 406 2 527
Udziały niekontrolujące 16 533 45 129 89 209 8 006 3 543 1 663
Zobowiązania razem 3 840 400 4 801 920 4 233 450 2 707 980 2 849 250 1 981 010
Akcje zwykłe 114 982 126 077 127 812 106 997 111 743 119 617
Zyski (straty) zatrzymane 2 741 620 1 688 820 1 025 790 782 350 527 698 319 833
Akcje własne -1 137 140 -760 863 -446 856 -343 524 -186 087 -47 622
Kapitał własny 4 630 330 3 925 850 3 504 540 2 537 710 2 415 190 2 344 880
Pasywa razem 8 470 720 8 727 780 7 738 000 5 245 690 5 264 440 4 325 890