Interface Inc. (TILE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 19 560 55 234 -71 929 79 200 50 253 53 246
Amortyzacja 45 375 51 981 45 920 44 932 39 084 30 261
Zmiana stanu należności 11 131 31 807 -37 613 -1 522 36 196 16 804
Zmiana stanu zapasów 41 235 36 367 -24 859 -5 073 80 722 21 852
Zmiana stanu gotówki 312 -5 801 21 752 312 -6 048 -78 635
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 43 061 86 689 119 070 141 768 91 767 103 353
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -18 437 -28 071 -62 949 -74 647 -54 857 -30 474
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -18 437 -28 071 -61 689 -74 222 -455 685 -31 088
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -19 490 -60 858 -42 715 -66 677 361 526 -156 983