Interface Inc. (TILE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 97 564 97 252 103 053 81 301 80 989 87 037
Inwestycje krótkoterminowe 30 339 38 320 23 747 35 768 40 229 23 087
Należności 182 807 171 676 139 869 177 482 179 004 142 808
Zapasy 306 327 265 092 228 725 253 584 258 657 177 935
Pozostałe aktywa obrotowe 30 339 38 320 23 747 35 768 40 229 23 087
Aktywa obrotowe razem 617 037 572 340 495 394 548 135 558 879 430 867
Inwestycje długotrminowe 649 466 757 717 810 617 874 914 725 765 369 733
Rzeczowe aktywa trwałe 297 976 329 801 359 036 324 585 292 888 212 645
Wartość firmy 0 0 0 0 0 68 754
Wartości niematerialne 162 195 223 204 253 536 346 474 343 542 0
Pozostałe aktywa trwałe 89 884 90 157 59 857 53 828 49 434 46 631
Aktywa razem 1 266 500 1 330 060 1 306 010 1 423 050 1 284 640 800 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 78 264 85 924 58 687 75 687 66 301 50 672
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 10 211 15 002 15 319 31 022 31 315 15 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 131 995 160 886 119 294 156 566 125 971 110 974
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 220 470 261 812 193 300 263 275 223 587 176 646
Długoterminowe zobowiązania finansowe 510 003 503 056 561 251 565 178 587 266 214 928
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 63 526 87 163 104 147 99 015 92 640 72 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 904 966 966 659 979 473 1 054 850 929 981 470 509
Akcje zwykłe 58 865 58 971 58 547 58 943 59 544 61 996
Zyski (straty) zatrzymane 278 639 261 434 208 562 286 056 222 214 187 432
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 361 537 363 398 326 538 368 202 354 663 330 091
Pasywa razem 1 266 500 1 330 060 1 306 010 1 423 050 1 284 640 800 600