Treehouse Foods Inc (THS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 431 600 3 454 000 4 327 600 4 349 700 4 288 900 5 812 100 6 307 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 855 500 2 939 100 3 629 500 3 547 500 3 492 100 4 856 700 5 223 100
Zysk ze sprzedaży brutto 576 100 514 900 698 100 802 200 796 800 955 400 1 084 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 375 700 425 600 504 400 511 300 510 100 658 400 702 700
Zysk operacyjny 152 200 41 400 121 000 220 200 212 600 210 600 267 200
Koszty odsetek netto 34 700 54 400 81 200 104 800 102 400 114 600 122 500
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 83 400 -7 800 -31 500 17 100 -155 800 -84 800 -524 600
Podatek dochodowy 24 400 8 300 -4 400 -32 100 -45 500 -23 400 -238 400
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 53 100 -146 300 -12 500 13 800 -361 000 -61 400 -286 200