Treehouse Foods Inc (THS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 454 000 8 655 200 4 349 700 4 288 900 5 812 100 6 307 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 939 100 7 259 000 3 547 500 3 492 100 4 856 700 5 223 100
Zysk ze sprzedaży brutto 514 900 1 396 200 802 200 796 800 955 400 1 084 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 425 600 1 008 800 511 300 510 100 658 400 702 700
Zysk operacyjny 41 400 242 000 220 200 212 600 210 600 267 200
Koszty odsetek netto 54 400 162 400 104 800 102 400 114 600 122 500
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 800 -63 000 17 100 -155 800 -84 800 -524 600
Podatek dochodowy 8 300 -8 800 -32 100 -45 500 -23 400 -238 400
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -146 300 -25 000 13 800 -361 000 -61 400 -286 200