Stryker Corp. (SYK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 165 000 2 358 000 1 994 000 1 599 000 2 083 000 3 553 000 1 020 000
Amortyzacja 1 028 000 998 000 990 000 812 000 778 000 723 000 642 000
Zmiana stanu należności 200 000 543 000 321 000 -192 000 561 000 134 000 231 000
Zmiana stanu zapasów 848 000 681 000 -180 000 212 000 327 000 490 000 435 000
Zmiana stanu gotówki 1 125 000 -1 091 000 -5 000 -1 401 000 726 000 906 000 -591 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 711 000 2 624 000 3 263 000 3 277 000 2 191 000 2 610 000 1 559 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -575 000 -588 000 -525 000 -487 000 -649 000 -572 000 -598 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -962 000 -2 924 000 -859 000 -4 701 000 -1 455 000 -2 857 000 -1 613 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 594 000 -749 000 -2 365 000 -11 000 3 000 1 329 000 -794 000