Stryker Corp. (SYK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 358 000 3 988 000 1 599 000 2 083 000 3 553 000 1 020 000
Amortyzacja 998 000 1 980 000 812 000 778 000 723 000 642 000
Zmiana stanu należności 543 000 3 343 000 -192 000 561 000 134 000 231 000
Zmiana stanu zapasów 681 000 3 134 000 212 000 327 000 490 000 435 000
Zmiana stanu gotówki -1 091 000 3 014 000 -1 401 000 726 000 906 000 -591 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 624 000 6 526 000 3 277 000 2 191 000 2 610 000 1 559 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -588 000 -1 050 000 -487 000 -649 000 -572 000 -598 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 924 000 -1 718 000 -4 701 000 -1 455 000 -2 857 000 -1 613 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -749 000 -4 730 000 -11 000 3 000 1 329 000 -794 000