Stryker Corp. (SYK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 6 038 000 3 024 000 4 425 000 3 699 000 2 793 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 324 000 488 000 760 000 747 000 537 000
Należności 6 044 000 2 701 000 2 893 000 2 332 000 2 198 000
Zapasy 6 628 000 3 494 000 3 282 000 2 955 000 2 465 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 324 000 488 000 760 000 747 000 537 000
Aktywa obrotowe razem 20 034 000 9 707 000 11 360 000 9 733 000 7 993 000
Inwestycje długotrminowe 49 228 000 24 623 000 18 807 000 17 496 000 14 204 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 666 000 2 752 000 2 567 000 2 291 000 1 975 000
Wartość firmy 25 836 000 12 778 000 9 069 000 8 563 000 7 168 000
Wartości niematerialne 9 680 000 5 554 000 4 227 000 4 163 000 3 477 000
Pozostałe aktywa trwałe 4 526 000 2 009 000 1 369 000 801 000 1 584 000
Aktywa razem 69 262 000 34 330 000 30 167 000 27 229 000 22 197 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 258 000 810 000 675 000 646 000 487 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 14 000 761 000 859 000 1 373 000 632 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 826 000 3 470 000 2 866 000 2 788 000 2 366 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 9 098 000 5 041 000 4 400 000 4 807 000 3 485 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 24 944 000 13 230 000 10 231 000 8 486 000 6 590 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 466 000 2 975 000 2 729 000 2 206 000 2 142 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 14 000
Zobowiązania razem 39 508 000 21 246 000 17 360 000 15 499 000 12 231 000
Akcje zwykłe 754 000 375 500 374 000 374 100 374 000
Zyski (straty) zatrzymane 26 960 000 12 462 000 11 748 000 10 765 000 8 986 000
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 29 754 000 13 084 000 12 807 000 11 730 000 9 966 000
Pasywa razem 69 262 000 34 330 000 30 167 000 27 229 000 22 197 000