Stryker Corp. (SYK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 053 000 1 928 000 3 019 000 3 024 000 4 425 000 3 699 000 2 793 000
Inwestycje krótkoterminowe 857 000 787 000 662 000 488 000 760 000 747 000 537 000
Należności 3 765 000 3 565 000 3 022 000 2 701 000 2 893 000 2 332 000 2 198 000
Zapasy 4 843 000 3 995 000 3 314 000 3 494 000 3 282 000 2 955 000 2 465 000
Pozostałe aktywa obrotowe 857 000 787 000 662 000 488 000 760 000 747 000 537 000
Aktywa obrotowe razem 12 518 000 10 275 000 10 017 000 9 707 000 11 360 000 9 733 000 7 993 000
Inwestycje długotrminowe 27 394 000 26 609 000 24 614 000 24 623 000 18 807 000 17 496 000 14 204 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 215 000 2 970 000 2 833 000 2 752 000 2 567 000 2 291 000 1 975 000
Wartość firmy 15 243 000 14 880 000 12 918 000 12 778 000 9 069 000 8 563 000 7 168 000
Wartości niematerialne 4 593 000 4 885 000 4 840 000 5 554 000 4 227 000 4 163 000 3 477 000
Pozostałe aktywa trwałe 2 673 000 2 464 000 2 263 000 2 009 000 1 369 000 801 000 1 584 000
Aktywa razem 39 912 000 36 884 000 34 631 000 34 330 000 30 167 000 27 229 000 22 197 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 517 000 1 413 000 1 129 000 810 000 675 000 646 000 487 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 094 000 1 191 000 7 000 761 000 859 000 1 373 000 632 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 310 000 3 699 000 3 413 000 3 470 000 2 866 000 2 788 000 2 366 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 921 000 6 303 000 4 549 000 5 041 000 4 400 000 4 807 000 3 485 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 10 901 000 11 857 000 12 472 000 13 230 000 10 231 000 8 486 000 6 590 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 497 000 2 108 000 2 733 000 2 975 000 2 729 000 2 206 000 2 142 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 14 000
Zobowiązania razem 21 319 000 20 268 000 19 754 000 21 246 000 17 360 000 15 499 000 12 231 000
Akcje zwykłe 379 600 378 200 377 000 375 500 374 000 374 100 374 000
Zyski (straty) zatrzymane 16 771 000 14 765 000 13 480 000 12 462 000 11 748 000 10 765 000 8 986 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 18 593 000 16 616 000 14 877 000 13 084 000 12 807 000 11 730 000 9 966 000
Pasywa razem 39 912 000 36 884 000 34 631 000 34 330 000 30 167 000 27 229 000 22 197 000