Sotera Health Co (SHC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 1 049 290 1 003 690 931 478 818 158 778 327
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 472 130 446 683 412 806 374 586 382 896
Zysk ze sprzedaży brutto 577 158 557 004 518 672 443 572 395 431
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 236 667 245 714 198 158 178 525 147 480
Zysk operacyjny 276 692 248 350 256 733 206 018 189 389
Koszty odsetek netto 142 878 80 144 74 192 215 259 157 729
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 106 027 -243 111 175 716 -38 860 -916
Podatek dochodowy 54 651 -9 541 58 595 -1 369 19 509
Udziały niekontrolujące 0 0 239 1 126 425
Zysk (strata) netto 51 376 -233 570 116 882 -38 617 -20 850