Sotera Health Co (SHC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 395 214 106 917 102 447 62 863
Inwestycje krótkoterminowe 80 995 71 923 64 964 52 644
Należności 130 576 112 826 113 504 99 289
Zapasy 37 145 54 288 34 093 37 396
Pozostałe aktywa obrotowe 80 995 71 923 64 964 52 644
Aktywa obrotowe razem 645 010 345 961 315 015 252 354
Inwestycje długotrminowe 2 472 700 2 443 540 2 446 260 2 328 320
Rzeczowe aktywa trwałe 774 527 650 797 609 814 581 954
Wartość firmy 1 101 770 1 120 320 1 115 940 1 035 860
Wartości niematerialne 491 265 598 844 643 366 696 006
Pozostałe aktywa trwałe 74 553 18 344 9 304 12 243
Aktywa razem 3 117 700 2 789 500 2 761 280 2 580 670

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 74 139 72 868 52 400 42 004
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 198 841 1 160 1 173 17 619
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 518 587 87 133 87 025 64 367
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 791 567 161 161 140 598 123 990
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 804 070 1 784 410 1 859 730 2 830 760
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 82 229 90 316 131 997 116 200
Udziały niekontrolujące 0 0 15 897 15 067
Zobowiązania razem 2 767 470 2 203 410 2 308 980 3 223 250
Akcje zwykłe 280 096 279 228 237 696 232 400
Zyski (straty) zatrzymane -705 816 -472 246 -589 128 -550 511
Akcje własne -29 775 -33 545 -34 000 0
Kapitał własny 350 238 586 096 452 302 -642 574
Pasywa razem 3 117 700 2 789 500 2 761 280 2 580 670