Sotera Health Co (SHC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto -233 570 116 882 -38 617 -20 850
Amortyzacja 145 554 150 902 143 563 146 719
Zmiana stanu należności 17 750 -678 14 215 99 289
Zmiana stanu zapasów -17 143 20 195 -3 303 37 396
Zmiana stanu gotówki 288 297 4 470 39 584 62 863
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 277 961 281 545 120 585 149 041
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -182 378 -102 162 -53 507 -57 257
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -181 896 -159 833 -158 694 -57 257
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 197 761 -117 286 73 432 -126 030