Starbucks Corp. (SBUX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 13 235 800 4 632 100 2 757 100 8 937 800 2 690 900
Inwestycje krótkoterminowe 803 000 227 500 347 100 507 400 358 100
Należności 2 266 200 1 395 400 1 020 300 1 648 500 870 400
Zapasy 3 207 800 1 551 400 1 529 400 1 400 500 1 364 000
Pozostałe aktywa obrotowe 803 000 227 500 347 100 507 400 358 100
Aktywa obrotowe razem 19 512 800 7 806 400 5 653 900 12 494 200 5 283 400
Inwestycje długotrminowe 43 272 400 21 568 100 13 565 700 11 662 200 9 082 200
Rzeczowe aktywa trwałe 12 739 000 6 241 400 6 431 700 5 929 100 4 919 500
Wartość firmy 7 354 600 3 597 200 3 490 800 3 541 600 1 539 200
Wartości niematerialne 699 800 552 100 781 800 1 042 200 441 400
Pozostałe aktywa trwałe 1 157 000 568 600 479 600 412 200 362 800
Aktywa razem 62 785 200 29 374 500 19 219 600 24 156 400 14 365 600

Pasywa

w tys. USD

2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 423 200 997 900 1 189 700 1 179 300 782 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 997 800 1 688 700 0 349 900 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 11 881 800 4 660 200 4 979 000 4 155 000 3 438 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 16 302 800 7 346 800 6 168 700 5 684 200 4 220 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe 27 233 800 14 659 600 11 167 000 9 090 200 3 932 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 14 401 600 7 505 800 8 114 900 8 206 200 755 300
Udziały niekontrolujące 13 400 5 700 1 200 6 300 6 900
Zobowiązania razem 73 427 600 37 179 600 25 451 800 22 986 900 8 915 500
Akcje zwykłe 2 355 200 1 172 800 1 221 200 1 382 700 1 449 500
Zyski (straty) zatrzymane -12 631 400 -7 815 600 -5 771 200 1 457 400 5 563 200
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny -10 642 400 -7 805 100 -6 232 200 1 169 500 5 450 100
Pasywa razem 62 785 200 29 374 500 19 219 600 24 156 400 14 365 600