Starbucks Corp. (SBUX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 182 900 13 235 800 4 632 100 2 757 100 8 937 800 2 690 900
Inwestycje krótkoterminowe 386 600 803 000 227 500 347 100 507 400 358 100
Należności 1 272 600 2 266 200 1 395 400 1 020 300 1 648 500 870 400
Zapasy 2 176 600 3 207 800 1 551 400 1 529 400 1 400 500 1 364 000
Pozostałe aktywa obrotowe 386 600 803 000 227 500 347 100 507 400 358 100
Aktywa obrotowe razem 7 018 700 19 512 800 7 806 400 5 653 900 12 494 200 5 283 400
Inwestycje długotrminowe 20 959 700 43 272 400 21 568 100 13 565 700 11 662 200 9 082 200
Rzeczowe aktywa trwałe 6 560 500 12 739 000 6 241 400 6 431 700 5 929 100 4 919 500
Wartość firmy 3 283 500 7 354 600 3 597 200 3 490 800 3 541 600 1 539 200
Wartości niematerialne 155 900 699 800 552 100 781 800 1 042 200 441 400
Pozostałe aktywa trwałe 554 200 1 157 000 568 600 479 600 412 200 362 800
Aktywa razem 27 978 400 62 785 200 29 374 500 19 219 600 24 156 400 14 365 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 441 400 2 423 200 997 900 1 189 700 1 179 300 782 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 924 000 1 997 800 1 688 700 0 349 900 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 786 400 11 881 800 4 660 200 4 979 000 4 155 000 3 438 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 9 151 800 16 302 800 7 346 800 6 168 700 5 684 200 4 220 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe 13 119 900 27 233 800 14 659 600 11 167 000 9 090 200 3 932 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 890 200 14 401 600 7 505 800 8 114 900 8 206 200 755 300
Udziały niekontrolujące 7 900 13 400 5 700 1 200 6 300 6 900
Zobowiązania razem 36 685 000 73 427 600 37 179 600 25 451 800 22 986 900 8 915 500
Akcje zwykłe 1 153 300 2 355 200 1 172 800 1 221 200 1 382 700 1 449 500
Zyski (straty) zatrzymane -8 449 800 -12 631 400 -7 815 600 -5 771 200 1 457 400 5 563 200
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny -8 706 600 -10 642 400 -7 805 100 -6 232 200 1 169 500 5 450 100
Pasywa razem 27 978 400 62 785 200 29 374 500 19 219 600 24 156 400 14 365 600