Performance Food Group Company (PFGC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk (strata) netto 112 500 40 700 -114 100 166 800 198 700
Amortyzacja 462 800 338 900 276 300 155 000 130 100
Zmiana stanu należności 711 800 214 500 187 800 161 700 37 100
Zmiana stanu zapasów 1 589 200 290 000 192 500 305 000 38 600
Zmiana stanu gotówki 500 -409 600 406 000 7 200 -600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 276 500 64 600 623 600 317 400 367 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -215 500 -188 800 -158 000 -139 100 -140 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 861 500 -199 800 -2 146 000 -349 400 -209 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 581 500 -274 400 1 928 800 39 600 -160 800