Performance Food Group Company (PFGC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 11 600 11 100 420 700 14 700 7 500
Inwestycje krótkoterminowe 240 400 100 300 68 700 71 700 78 500
Należności 2 341 400 1 629 600 1 415 100 1 227 300 1 065 600
Zapasy 3 428 600 1 839 400 1 549 400 1 356 900 1 051 900
Pozostałe aktywa obrotowe 240 400 100 300 68 700 71 700 78 500
Aktywa obrotowe razem 6 022 000 3 580 400 3 453 900 2 670 600 2 203 500
Inwestycje długotrminowe 6 356 000 4 265 300 4 265 800 1 982 900 1 797 400
Rzeczowe aktywa trwałe 2 134 500 1 589 600 1 479 000 950 500 795 500
Wartość firmy 2 279 200 1 354 700 1 353 000 765 800 740 500
Wartości niematerialne 1 195 600 796 400 918 600 194 300 193 800
Pozostałe aktywa trwałe 116 200 74 800 62 900 61 600 57 300
Aktywa razem 12 378 000 7 845 700 7 719 700 4 653 500 4 000 900

Pasywa

w tys. USD

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 1 608 000 1 130 800 973 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 639 400 1 825 200 248 300 225 200 269 200
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 993 600 702 000 762 400 343 300 227 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 633 000 2 527 200 2 618 700 1 699 300 1 470 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 275 500 2 495 500 2 435 000 1 331 800 1 175 800
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 214 900 198 500 177 400 216 200 113 500
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 9 078 500 5 739 600 5 709 100 3 355 300 2 865 600
Akcje zwykłe 149 800 132 100 113 000 103 800 102 000
Zyski (straty) zatrzymane 469 800 357 300 316 600 430 700 264 800
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 299 500 2 106 100 2 010 600 1 298 200 1 135 300
Pasywa razem 12 378 000 7 845 700 7 719 700 4 653 500 4 000 900