Carmax Inc (KMX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Zysk (strata) netto 484 762 1 151 300 746 919 888 433 842 413 664 112 626 970
Amortyzacja 265 224 273 188 242 156 215 811 182 247 179 942 168 875
Zmiana stanu należności -262 201 321 914 47 980 51 240 6 529 -19 067 20 217
Zmiana stanu zapasów -1 398 430 1 967 410 310 743 326 961 128 761 130 131 328 534
Zmiana stanu gotówki 212 042 -29 603 74 108 11 273 2 413 6 109 1 022
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 283 330 -2 549 450 -667 760 -236 606 -162 971 -80 550 -468 138
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -422 710 -308 534 -164 536 -331 896 -304 636 -296 816 -418 144
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -425 766 -523 745 -128 183 -389 364 -308 513 -326 787 -465 573
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -710 180 3 104 870 424 020 686 983 186 021 413 446 934 733