Carmax Inc (KMX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 314 758 102 716 132 319 58 211 46 938 44 525 38 416
Inwestycje krótkoterminowe 230 795 212 922 91 833 86 927 67 101 93 462 41 910
Należności 298 783 560 984 239 070 191 090 139 850 133 321 152 388
Zapasy 3 726 140 5 124 570 3 157 160 2 846 420 2 519 460 2 390 690 2 260 560
Pozostałe aktywa obrotowe 230 795 212 922 91 833 86 927 67 101 93 462 41 910
Aktywa obrotowe razem 21 383 200 21 839 000 17 606 600 17 215 400 15 642 500 14 597 100 13 469 700
Inwestycje długotrminowe 4 799 580 4 499 270 3 934 930 3 866 780 3 075 370 2 889 120 2 809 650
Rzeczowe aktywa trwałe 3 430 910 3 209 070 3 055 560 3 069 100 2 828 060 2 667 060 2 518 390
Wartość firmy 141 258 141 258 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 600 989 490 659 283 450 258 746 185 963 158 807 140 295
Aktywa razem 26 182 700 26 338 300 21 541 500 21 082 200 18 717 900 17 486 300 16 279 400

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 826 592 937 717 799 333 737 144 593 171 529 733 494 989
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 16 445 200 15 452 000 13 750 100 13 598 800 12 525 600 11 632 500 10 730 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 532 251 577 468 446 636 364 107 319 999 278 771 267 532
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 17 804 100 16 967 200 14 996 100 14 700 100 13 438 800 12 441 000 11 493 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 909 360 3 255 300 1 322 420 1 778 670 1 679 040 1 485 850 1 439 210
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 332 383 357 080 434 843 393 873 243 005 242 553 238 551
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 20 569 700 21 102 800 17 176 900 17 313 300 15 360 800 14 169 400 13 170 800
Akcje zwykłe 158 800 162 410 163 183 164 836 174 463 182 660 190 343
Zyski (straty) zatrzymane 3 723 090 3 524 070 2 887 900 2 488 420 2 104 150 2 047 240 1 883 280
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 5 613 080 5 235 440 4 364 610 3 768 880 3 357 030 3 316 850 3 108 580
Pasywa razem 26 182 700 26 338 300 21 541 500 21 082 200 18 717 900 17 486 300 16 279 400