Hawkins Inc (HWKN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(2 kwi 2023)
2022
(3 kwi 2022)
2021
(28 mar 2021)
2020
(29 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(1 kwi 2018)
2017
(2 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 935 098 774 541 596 871 540 198 556 326 504 169 483 593
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 769 979 628 021 473 109 439 281 460 390 417 409 385 520
Zysk ze sprzedaży brutto 165 119 146 520 123 762 100 917 95 936 86 760 98 073
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 76 969 75 326 67 884 59 246 59 118 59 403 59 381
Zysk operacyjny 88 150 71 194 55 878 41 671 36 818 27 357 38 692
Koszty odsetek netto 5 234 1 404 1 467 2 511 3 361 3 317 2 644
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 82 582 69 979 55 851 38 956 33 530 -15 076 36 048
Podatek dochodowy 22 541 18 437 14 871 10 589 9 097 -5 899 13 493
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 60 041 51 542 40 980 28 367 24 433 -9 177 22 555