Hawkins Inc (HWKN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(2 kwi 2023)
2022
(3 kwi 2022)
2021
(28 mar 2021)
2020
(29 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(1 kwi 2018)
2017
(2 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 7 566 3 496 2 998 4 277 9 199 4 990 6 861
Inwestycje krótkoterminowe 6 449 6 431 5 367 4 927 5 235 4 106 4 238
Należności 129 252 122 826 90 778 67 391 64 493 66 150 58 571
Zapasy 88 777 94 985 63 864 54 436 60 482 59 736 51 249
Pozostałe aktywa obrotowe 6 449 6 431 5 367 4 927 5 235 4 106 4 238
Aktywa obrotowe razem 232 044 227 738 163 007 131 031 139 409 134 982 120 919
Inwestycje długotrminowe 358 491 339 590 309 543 258 297 246 190 256 009 297 665
Rzeczowe aktywa trwałe 185 803 161 846 144 612 126 344 118 628 123 826 121 540
Wartość firmy 77 401 77 401 70 720 58 440 58 440 58 440 97 556
Wartości niematerialne 73 060 80 193 76 368 60 653 65 726 71 179 76 883
Pozostałe aktywa trwałe 4 661 2 761 6 213 3 770 3 396 2 564 1 686
Aktywa razem 590 535 567 328 472 550 389 328 385 599 390 991 418 584

Pasywa

w tys. USD

2023
(2 kwi 2023)
2022
(3 kwi 2022)
2021
(28 mar 2021)
2020
(29 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(1 kwi 2018)
2017
(2 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 53 705 66 693 37 313 34 129 29 314 33 424 29 756
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 9 913 9 913 9 907 9 907 9 907 9 864 7 989
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 27 253 24 860 23 242 18 184 16 175 17 279 17 927
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 90 871 101 466 70 462 62 220 55 396 60 567 55 672
Długoterminowe zobowiązania finansowe 101 731 115 644 88 845 49 751 74 658 90 762 94 626
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 087 6 650 5 999 11 118 11 011 10 032 8 418
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 240 519 264 727 207 304 155 844 167 738 188 744 200 756
Akcje zwykłe 20 848 20 947 21 024 10 580 10 655 10 607 10 536
Zyski (straty) zatrzymane 302 424 254 384 213 898 182 947 164 405 147 242 165 897
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 350 016 302 601 265 246 233 484 217 861 202 247 217 828
Pasywa razem 590 535 567 328 472 550 389 328 385 599 390 991 418 584