Hawkins Inc (HWKN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(2 kwi 2023)
2022
(3 kwi 2022)
2021
(28 mar 2021)
2020
(29 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(1 kwi 2018)
2017
(2 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 60 041 51 542 40 980 28 367 24 433 -9 177 22 555
Amortyzacja 27 440 24 129 22 669 21 584 21 756 22 390 20 875
Zmiana stanu należności 6 426 32 048 23 387 2 898 -1 657 7 579 -6 762
Zmiana stanu zapasów -6 208 31 121 9 428 -6 046 746 8 487 3 530
Zmiana stanu gotówki 4 070 498 -1 279 -4 922 4 209 -1 871 -13 153
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 77 400 42 837 43 793 58 902 47 990 27 349 44 855
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -48 321 -28 512 -20 794 -24 549 -12 618 -19 703 -21 616
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -41 230 -49 756 -71 432 -24 203 -12 343 -19 339 -23 491
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -32 100 7 417 26 360 -39 621 -31 438 -9 881 -34 517