Grocery Outlet Holding Corp (GO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 65 052 62 310 106 713 15 419 16 948 20 601
Amortyzacja 78 251 71 124 58 051 50 143 47 057 43 156
Zmiana stanu należności 4 795 -1 015 1 541 2 727 443 6 682
Zmiana stanu zapasów 58 817 30 345 25 737 21 116 15 292 183 012
Zmiana stanu gotówki -37 357 34 759 77 225 7 038 15 262 5 801
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 185 511 165 587 181 237 132 835 105 811 84 703
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -130 482 -123 384 -124 920 -97 194 -64 762 -71 066
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -149 931 -136 713 -133 786 -73 550 -73 550 -77 820
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -72 937 5 885 29 774 -16 999 -16 999 -7 935