Grocery Outlet Holding Corp (GO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 102 728 140 085 105 326 28 101 21 063 5 801
Inwestycje krótkoterminowe 15 137 16 780 20 081 13 453 13 880 12 061
Należności 15 173 10 378 11 393 9 852 7 125 6 682
Zapasy 334 319 275 502 245 157 219 420 198 304 183 012
Pozostałe aktywa obrotowe 15 137 16 780 20 081 13 453 13 880 12 061
Aktywa obrotowe razem 467 357 442 745 381 957 270 826 240 372 207 556
Inwestycje długotrminowe 2 305 050 2 227 060 2 103 670 1 914 700 1 136 490 1 110 320
Rzeczowe aktywa trwałe 560 746 499 387 433 652 356 614 304 032 277 746
Wartość firmy 747 943 747 943 747 943 747 943 747 943 747 943
Wartości niematerialne 63 993 51 921 48 226 47 792 68 824 75 665
Pozostałe aktywa trwałe 30 202 29 660 34 920 28 027 15 691 8 961
Aktywa razem 2 772 400 2 669 810 2 485 620 2 185 530 1 376 860 1 317 870

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 137 631 122 110 114 278 119 217 98 123 95 555
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 270 1 275 945 568 7 349 5 384
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 141 613 114 521 117 423 88 842 45 452 30 393
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 280 514 237 906 232 646 208 627 150 924 131 332
Długoterminowe zobowiązania finansowe 384 064 457 110 454 342 453 394 850 019 705 502
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 485 0 0 0 60 833 44 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 662 190 1 660 540 1 563 320 1 440 150 1 076 910 890 738
Akcje zwykłe 96 812 95 725 91 818 79 044 75 222 68 232
Zyski (straty) zatrzymane 262 527 197 475 135 165 28 013 12 426 23 776
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 110 210 1 009 270 922 307 745 384 299 951 427 133
Pasywa razem 2 772 400 2 669 810 2 485 620 2 185 530 1 376 860 1 317 870