GMS Inc (GMS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 273 442 105 560 23 307 54 620 62 971 48 886
Amortyzacja 119 232 108 125 116 533 117 459 65 530 69 240
Zmiana stanu należności 191 385 153 407 -40 517 99 321 17 462 58 731
Zmiana stanu zapasów 193 899 57 239 8 986 51 606 38 989 34 468
Zmiana stanu gotówki -65 096 -43 897 163 571 10 901 21 876 -4 511
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 179 611 153 304 303 079 193 615 88 616 66 708
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -41 082 -29 873 -25 193 -18 770 -23 741 -11 083
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -387 210 -63 587 -47 100 -600 692 -49 209 -157 516
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 143 278 -136 622 -91 334 418 970 -17 531 86 297