GMS Inc (GMS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 164 745 101 916 167 012 210 909 47 338 36 437 14 561
Inwestycje krótkoterminowe 17 051 20 212 19 525 14 972 18 368 11 726 10 455
Należności 792 232 750 046 558 661 405 254 445 771 346 450 328 988
Zapasy 575 495 550 953 357 054 299 815 290 829 239 223 200 234
Pozostałe aktywa obrotowe 17 051 20 212 19 525 14 972 18 368 11 726 10 455
Aktywa obrotowe razem 1 549 520 1 423 130 1 102 250 930 950 802 306 633 836 555 186
Inwestycje długotrminowe 1 717 480 1 681 270 1 381 650 1 357 830 1 347 250 820 675 838 079
Rzeczowe aktywa trwałe 396 419 350 679 311 326 305 467 282 349 163 582 154 465
Wartość firmy 700 813 695 897 576 330 553 073 617 327 427 645 423 644
Wartości niematerialne 399 660 454 747 350 869 361 884 429 313 222 682 252 293
Pozostałe aktywa trwałe 11 403 8 795 8 993 13 247 13 583 6 766 7 677
Aktywa razem 3 267 010 3 104 400 2 483 900 2 288 780 2 149 550 1 454 510 1 393 260

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 377 003 367 315 322 965 213 230 173 751 116 168 102 688
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 54 035 47 605 46 018 50 201 42 118 16 284 11 530
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 275 243 274 278 193 518 164 442 142 706 101 469 96 284
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 706 281 689 198 562 501 427 873 358 575 233 921 210 502
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 044 640 1 136 580 932 409 1 047 280 1 099 080 579 602 583 390
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 48 319 55 155 63 508 78 026 41 571 35 088 35 371
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 10 929 15 707 22 576
Zobowiązania razem 1 992 250 2 039 900 1 661 440 1 654 800 1 520 380 875 060 878 659
Akcje zwykłe 41 904 43 075 42 765 41 853 40 914 41 015 40 260
Zyski (straty) zatrzymane 880 968 547 977 274 535 168 975 145 594 89 592 26 621
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 274 760 1 064 500 822 462 633 981 629 176 579 451 514 606
Pasywa razem 3 267 010 3 104 400 2 483 900 2 288 780 2 149 550 1 454 510 1 393 260