Gamestop Corporation (GME)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 271 400 508 500 499 400 1 624 400 864 400
Inwestycje krótkoterminowe 238 200 224 900 120 900 118 600 124 900
Należności 141 100 105 300 141 900 134 200 182 700
Zapasy 915 000 602 500 859 700 1 250 500 1 366 700
Pozostałe aktywa obrotowe 238 200 224 900 120 900 118 600 124 900
Aktywa obrotowe razem 2 598 800 1 551 200 1 633 700 3 127 700 2 538 700
Inwestycje długotrminowe 900 500 921 400 1 186 000 916 600 2 502 900
Rzeczowe aktywa trwałe 163 600 201 200 275 900 321 300 433 200
Wartość firmy 0 0 0 363 900 1 667 300
Wartości niematerialne 0 0 0 33 500 169 500
Pozostałe aktywa trwałe 118 000 38 900 56 000 36 000 60 800
Aktywa razem 3 499 300 2 472 600 2 819 700 4 044 300 5 041 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 471 000 341 800 380 800 1 051 900 902 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 100 146 700 0 349 200 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 879 600 854 200 856 900 780 000 1 013 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 354 700 1 342 700 1 237 700 2 181 100 1 915 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 40 500 216 000 419 800 471 600 817 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 107 900 20 500 21 400 55 300 88 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 896 800 2 035 900 2 208 200 2 708 100 2 827 100
Akcje zwykłe 72 600 65 000 87 500 102 100 101 400
Zyski (straty) zatrzymane 93 600 474 900 690 200 1 362 700 2 180 100
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 602 500 436 700 611 500 1 336 200 2 214 500
Pasywa razem 3 499 300 2 472 600 2 819 700 4 044 300 5 041 600