General Dynamics Corp. (GD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 390 000 6 514 000 3 167 000 3 484 000 3 345 000 2 912 000
Amortyzacja 884 000 1 780 000 878 000 829 000 763 000 441 000
Zmiana stanu należności -11 275 000 11 893 000 -216 000 1 066 000 1 478 000 -36 000
Zmiana stanu zapasów -4 358 000 4 935 000 -561 000 329 000 674 000 1 780 000
Zmiana stanu gotówki -1 964 000 382 000 1 922 000 -61 000 -2 020 000 649 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 579 000 8 542 000 3 858 000 2 981 000 3 148 000 3 879 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 114 000 -1 774 000 -967 000 -987 000 -690 000 -428 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 489 000 -1 764 000 -974 000 -994 000 -10 234 000 -791 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 471 000 -9 180 000 -903 000 -1 997 000 5 086 000 -2 399 000