General Dynamics Corp. (GD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 242 000 3 206 000 2 824 000 902 000 963 000 2 983 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 696 000 3 010 000 1 789 000 1 171 000 914 000 1 185 000
Należności 11 803 000 23 078 000 11 185 000 11 401 000 10 335 000 8 857 000
Zapasy 6 322 000 10 680 000 5 745 000 6 306 000 5 977 000 5 303 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 696 000 3 010 000 1 789 000 1 171 000 914 000 1 185 000
Aktywa obrotowe razem 21 063 000 39 974 000 21 543 000 19 780 000 18 189 000 18 328 000
Inwestycje długotrminowe 30 522 000 60 172 000 29 765 000 29 061 000 27 219 000 16 718 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 900 000 10 834 000 5 100 000 4 475 000 4 348 000 3 517 000
Wartość firmy 20 334 000 40 196 000 20 053 000 19 677 000 19 594 000 11 914 000
Wartości niematerialne 1 824 000 3 956 000 2 117 000 2 315 000 2 585 000 702 000
Pozostałe aktywa trwałe 2 464 000 5 186 000 2 495 000 2 594 000 692 000 585 000
Aktywa razem 51 585 000 100 146 000 51 308 000 48 841 000 45 408 000 35 046 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 398 000 6 334 000 2 952 000 3 162 000 3 179 000 3 207 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 253 000 2 010 000 3 003 000 2 920 000 973 000 2 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 10 690 000 19 612 000 10 009 000 10 719 000 10 587 000 9 890 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 15 341 000 27 956 000 15 964 000 16 801 000 14 739 000 13 099 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 9 243 000 20 980 000 9 995 000 9 010 000 11 444 000 3 980 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 7 103 000 13 242 000 8 078 000 7 721 000 6 916 000 6 288 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 33 017 000 64 864 000 35 647 000 35 264 000 33 676 000 23 611 000
Akcje zwykłe 275 311 560 854 286 922 288 286 295 262 299 172
Zyski (straty) zatrzymane 37 403 000 70 840 000 33 498 000 31 633 000 29 326 000 26 444 000
Akcje własne -20 721 000 -39 238 000 -17 893 000 -17 358 000 -17 244 000 -15 543 000
Kapitał własny 18 568 000 35 282 000 15 661 000 13 577 000 11 732 000 11 435 000
Pasywa razem 51 585 000 100 146 000 51 308 000 48 841 000 45 408 000 35 046 000