Fluor Corporation (FLR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 106 000 -440 170 -435 046 -1 522 160 224 833 191 377
Amortyzacja 73 000 74 356 105 574 170 481 216 656 225 269
Zmiana stanu należności 207 772 -280 362 106 336 -459 085 -68 412 -97 473
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 287 396 114 478 217 665 24 887 14 365 3 736
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 31 000 25 332 185 884 219 018 162 164 601 971
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -75 000 -75 073 -113 442 -180 842 -210 998 -283 107
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -78 000 -121 869 -41 562 80 472 -1 383 -484 278
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 315 000 122 252 -48 446 -77 299 -140 491 -215 502