Fluor Corporation (FLR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 13 744 000 12 434 900 15 668 500 14 348 000 19 166 600 19 521 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 13 389 000 12 023 300 15 283 200 14 775 400 18 496 700 18 902 500
Zysk ze sprzedaży brutto 355 000 411 595 385 251 -427 381 669 924 618 490
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 237 000 216 451 240 692 159 089 147 958 192 187
Zysk operacyjny 118 000 195 144 144 559 -586 470 521 966 426 303
Koszty odsetek netto -35 000 67 975 46 427 19 732 40 214 39 862
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 244 000 -127 705 -207 052 -1 276 700 481 752 386 441
Podatek dochodowy 171 000 16 489 18 592 440 982 188 794 121 972
Udziały niekontrolujące -72 000 37 542 68 255 -30 960 68 125 73 092
Zysk (strata) netto 106 000 -440 170 -435 046 -1 522 160 224 833 191 377