Fluor Corporation (FLR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 624 000 2 336 600 2 222 130 2 004 460 1 979 570 1 965 210
Inwestycje krótkoterminowe 1 311 000 1 469 960 1 392 680 1 241 400 1 926 980 2 033 300
Należności 1 109 000 901 228 1 181 590 1 075 250 1 534 340 1 602 750
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 311 000 1 469 960 1 392 680 1 241 400 1 926 980 2 033 300
Aktywa obrotowe razem 5 044 000 5 562 640 5 034 010 5 516 270 5 440 890 5 601 260
Inwestycje długotrminowe 1 783 000 1 716 920 2 275 800 2 450 390 3 472 740 3 726 440
Rzeczowe aktywa trwałe 447 000 386 589 561 084 543 040 1 013 730 1 093 680
Wartość firmy 206 000 206 508 349 258 450 386 533 585 564 683
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 278 000 228 723 405 054 478 616 315 997 377 288
Aktywa razem 6 827 000 7 279 560 7 309 810 7 966 660 8 913 640 9 327 690

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 017 000 1 098 550 1 232 240 1 357 750 1 638 890 1 512 740
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 152 000 911 25 415 38 727 26 887 27 361
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 047 000 2 804 600 2 314 390 2 535 580 1 886 740 2 034 070
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 216 000 3 904 060 3 572 040 3 932 060 3 552 510 3 574 170
Długoterminowe zobowiązania finansowe 978 000 1 167 370 1 710 030 1 651 740 1 661 560 1 591 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 564 000 574 147 683 770 715 471 581 509 669 525
Udziały niekontrolujące 210 000 174 228 232 980 96 340 154 869 150 089
Zobowiązania razem 5 041 000 5 887 110 6 279 560 6 478 910 5 950 460 5 985 380
Akcje zwykłe 142 000 141 275 140 511 140 061 140 413 139 761
Zyski (straty) zatrzymane 896 000 790 442 1 249 810 1 700 910 3 422 160 3 654 930
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 786 000 1 392 450 1 030 250 1 487 750 2 963 180 3 342 310
Pasywa razem 6 827 000 7 279 560 7 309 810 7 966 660 8 913 640 9 327 690