Five Below Inc (FIVE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 2 848 350 1 962 140 1 846 730 1 559 560 1 278 210
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 817 910 1 309 810 1 172 760 994 478 814 795
Zysk ze sprzedaży brutto 1 030 440 652 330 673 966 565 085 463 413
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 650 564 497 527 456 682 377 901 306 022
Zysk operacyjny 379 880 154 803 217 284 187 184 157 391
Koszty odsetek netto 0 0 0 -4 623 -1 458
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 366 703 153 067 221 569 191 807 158 849
Podatek dochodowy 87 893 29 706 46 513 42 162 56 398
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 278 810 123 361 175 056 149 645 102 451