Envestnet Inc. (ENV)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 239 780 1 186 520 998 230 900 127 812 363 683 679
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 468 460 423 723 305 929 278 811 263 400 219 037
Zysk ze sprzedaży brutto 771 324 762 794 692 301 621 316 548 963 464 642
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 216 075 171 657 160 229 152 564 139 984 121 010
Zysk operacyjny -66 024 40 541 19 441 -16 073 14 165 16 420
Koszty odsetek netto 12 659 16 104 30 392 29 173 22 840 16 146
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -78 419 20 361 -8 045 -48 095 -9 162 -1 689
Podatek dochodowy 7 061 7 667 -5 401 -30 893 -13 172 1 591
Udziały niekontrolujące -4 541 -602 466 -420 -1 745 0
Zysk (strata) netto -80 939 13 296 -3 110 -16 782 5 755 -3 280