Envestnet Inc. (ENV)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -80 939 13 296 -3 110 -16 782 5 755 -3 280
Amortyzacja 130 548 117 767 113 661 101 271 77 626 62 820
Zmiana stanu należności 6 085 15 295 14 949 -262 17 722 5 899
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -267 106 44 714 302 060 -206 840 229 230 7 523
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 117 037 250 577 169 836 108 726 117 385 108 607
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -105 325 -88 901 -66 996 -53 943 -44 592 -27 569
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -251 126 -176 138 -99 996 -375 708 -241 679 -29 019
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -127 002 -29 170 232 950 60 465 352 294 -72 440