Envestnet Inc. (ENV)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 162 173 429 279 384 565 82 505 289 345 60 115
Inwestycje krótkoterminowe 33 360 34 383 32 315 26 628 17 771 15 082
Należności 109 699 103 614 88 319 73 370 73 632 55 910
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 33 360 34 383 32 315 26 628 17 771 15 082
Aktywa obrotowe razem 305 232 567 276 505 199 182 503 380 906 131 107
Inwestycje długotrminowe 1 806 930 1 673 910 1 639 090 1 619 380 932 841 730 945
Rzeczowe aktywa trwałe 62 443 50 215 47 969 53 756 44 991 35 909
Wartość firmy 998 414 925 154 906 773 879 850 519 102 432 955
Wartości niematerialne 564 553 534 055 531 542 565 852 343 450 244 905
Pozostałe aktywa trwałe 99 927 73 768 47 409 37 127 16 090 9 260
Aktywa razem 2 112 160 2 241 180 2 144 290 1 801 880 1 313 750 862 052

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 17 334 19 092 18 003 17 277 19 567 11 097
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 44 886 0 0 0 165 711 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 264 844 269 631 218 366 186 513 158 018 129 258
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 327 064 288 723 236 369 203 790 343 296 140 355
Długoterminowe zobowiązania finansowe 871 769 848 862 756 503 565 513 294 725 240 158
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 18 880 17 114 28 678 47 159 36 288 38 636
Udziały niekontrolujące 13 037 2 453 -519 -1 518 -1 098 1 298
Zobowiązania razem 1 357 600 1 284 090 1 167 950 932 790 680 047 425 780
Akcje zwykłe 55 199 54 471 53 589 50 938 45 268 43 732
Zyski (straty) zatrzymane -118 927 -37 988 -79 912 -75 664 -58 882 -73 854
Akcje własne -253 551 -134 996 -110 466 -90 965 -67 858 -47 042
Kapitał własny 754 567 957 089 976 337 869 094 633 700 436 272
Pasywa razem 2 112 160 2 241 180 2 144 290 1 801 880 1 313 750 862 052