CVS Health Corp (CVS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 15 820 000 7 179 000 6 629 000 -597 000 6 606 000
Amortyzacja 9 024 000 4 441 000 4 371 000 2 718 000 2 479 000
Zmiana stanu należności 27 120 000 2 125 000 1 986 000 4 450 000 1 017 000
Zmiana stanu zapasów 17 024 000 980 000 1 066 000 1 154 000 536 000
Zmiana stanu gotówki 14 196 000 2 798 000 1 475 000 4 774 000 -1 651 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 36 530 000 15 865 000 12 848 000 8 865 000 8 007 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 040 000 -2 437 000 -2 457 000 -2 037 000 -1 918 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 522 000 -5 534 000 -3 339 000 -43 285 000 -2 932 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -22 712 000 -8 155 000 -7 850 000 36 819 000 -6 751 000