CVS Health Corp (CVS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 15 723 000 25 050 000 10 854 000 8 056 000 6 581 000 1 807 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 685 000 10 584 000 5 277 000 5 113 000 4 581 000 945 000
Należności 27 276 000 48 862 000 21 742 000 19 617 000 17 631 000 13 181 000
Zapasy 19 090 000 35 520 000 18 496 000 17 516 000 16 450 000 15 296 000
Pozostałe aktywa obrotowe 2 685 000 10 584 000 5 277 000 5 113 000 4 581 000 945 000
Aktywa obrotowe razem 65 682 000 120 016 000 56 369 000 50 302 000 45 243 000 31 229 000
Inwestycje długotrminowe 162 593 000 345 982 000 174 346 000 172 147 000 151 213 000 63 902 000
Rzeczowe aktywa trwałe 12 873 000 25 792 000 12 606 000 12 044 000 11 349 000 10 292 000
Wartość firmy 78 150 000 158 242 000 79 552 000 79 749 000 78 678 000 38 451 000
Wartości niematerialne 24 754 000 58 052 000 31 142 000 33 121 000 36 524 000 13 630 000
Pozostałe aktywa trwałe 7 848 000 19 602 000 9 505 000 9 059 000 8 930 000 1 529 000
Aktywa razem 228 275 000 465 998 000 230 715 000 222 449 000 196 456 000 95 131 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 14 838 000 25 088 000 11 138 000 10 492 000 8 925 000 8 863 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 778 000 8 410 000 5 440 000 3 781 000 1 985 000 4 821 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 53 120 000 102 116 000 45 439 000 39 030 000 33 099 000 16 964 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 69 736 000 135 614 000 62 017 000 53 303 000 44 009 000 30 648 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 50 476 000 103 942 000 59 207 000 64 699 000 71 444 000 22 181 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 16 068 000 26 786 000 14 239 000 14 057 000 14 783 000 1 611 000
Udziały niekontrolujące 300 000 612 000 312 000 306 000 318 000 4 000
Zobowiązania razem 157 260 000 315 848 000 161 326 000 158 585 000 138 231 000 57 440 000
Akcje zwykłe 1 312 000 2 638 000 1 309 000 1 301 000 1 044 000 1 020 000
Zyski (straty) zatrzymane 56 145 000 109 812 000 49 640 000 45 108 000 40 911 000 43 556 000
Akcje własne -31 858 000 -56 346 000 -28 178 000 -28 235 000 -28 228 000 -37 765 000
Kapitał własny 71 015 000 150 150 000 69 389 000 63 864 000 58 225 000 37 691 000
Pasywa razem 228 275 000 465 998 000 230 715 000 222 449 000 196 456 000 95 131 000