Callon Petroleum Co. (CPE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 230 960 2 045 030 1 033 150 671 572 587 624 366 474
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 478 445 201 088 51 766 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 2 752 520 1 843 940 981 381 671 572 587 624 366 474
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 57 393 50 483 37 187 45 331 35 293 27 067
Zysk operacyjny 1 681 300 1 049 270 118 871 247 021 264 613 144 362
Koszty odsetek netto 67 334 83 703 94 329 2 907 2 500 2 159
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 221 610 365 331 -2 411 570 103 229 308 470 121 697
Podatek dochodowy 11 793 180 122 054 35 301 8 110 1 273
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 209 820 365 151 -2 533 620 55 627 293 065 113 129