Callon Petroleum Co. (CPE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 209 820 365 151 -2 533 620 55 627 293 065 113 129
Amortyzacja 466 517 356 556 480 631 245 936 184 731 118 051
Zmiana stanu należności 4 692 99 327 -76 354 77 743 17 400 44 537
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -6 487 -10 354 6 895 -2 710 -11 944 -624 998
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 501 520 974 143 559 775 476 316 467 654 229 891
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -992 985 -578 487 -677 154 -640 540 -611 173 -419 839
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -999 027 -876 400 -529 883 -388 389 -1 324 060 -1 072 530
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -508 977 -108 097 -22 997 -90 637 844 459 217 643