Callon Petroleum Co. (CPE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 395 9 882 20 236 13 341 16 051 27 995
Inwestycje krótkoterminowe 57 115 53 126 25 024 45 870 74 854 2 545
Należności 237 128 232 436 133 109 209 463 131 720 114 320
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 57 115 53 126 25 024 45 870 74 854 2 545
Aktywa obrotowe razem 297 638 295 444 178 369 268 674 222 625 144 860
Inwestycje długotrminowe 5 848 440 5 252 060 4 184 500 6 926 160 3 756 550 2 548 440
Rzeczowe aktywa trwałe 5 761 060 5 193 780 4 120 600 6 704 370 3 740 760 2 533 850
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 87 382 58 283 41 373 42 165 12 365 11 160
Aktywa razem 6 146 080 5 547 500 4 362 870 7 194 840 3 979 170 2 693 300

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 435 541 445 979 263 993 384 574 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 267 273 426 512 233 115 267 673 314 916 205 773
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 702 814 872 491 497 108 652 247 314 916 205 773
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 241 300 2 694 120 2 969 260 3 186 110 1 189 470 620 196
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 116 550 115 129 157 918 96 086 20 012 9 904
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 060 660 3 681 740 3 651 870 3 971 530 1 533 960 837 330
Akcje zwykłe 61 620 48 612 39 718 23 314 21 694 20 153
Zyski (straty) zatrzymane -937 388 -2 147 200 -2 512 360 21 266 -34 361 -327 426
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 085 420 1 865 770 711 002 3 223 310 2 445 210 1 855 970
Pasywa razem 6 146 080 5 547 500 4 362 870 7 194 840 3 979 170 2 693 300