Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(29 lip 2022)
2021
(30 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(2 sie 2019)
2018
(3 sie 2018)
2017
(28 lip 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 45 105 144 593 436 996 36 884 114 656 161 001
Inwestycje krótkoterminowe 24 225 22 188 17 916 18 332 16 347 16 047
Należności 34 697 48 495 49 009 32 206 19 496 22 381
Zapasy 213 249 138 320 139 091 154 958 156 253 156 367
Pozostałe aktywa obrotowe 24 225 22 188 17 916 18 332 16 347 16 047
Aktywa obrotowe razem 317 276 353 596 643 012 242 380 306 752 358 857
Inwestycje długotrminowe 1 977 640 2 038 100 1 901 250 1 338 840 1 220 600 1 163 080
Rzeczowe aktywa trwałe 969 609 979 850 1 130 060 1 168 960 1 149 140 1 098 100
Wartość firmy 4 690 4 690 4 690 0 0 0
Wartości niematerialne 21 210 21 285 20 960 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 48 602 57 796 53 586 80 780 71 468 64 988
Aktywa razem 2 294 910 2 391 690 2 544 260 1 581 220 1 527 360 1 521 940

Pasywa

w tys. USD

2022
(29 lip 2022)
2021
(30 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(2 sie 2019)
2018
(3 sie 2018)
2017
(28 lip 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 169 871 135 176 103 504 132 221 122 332 118 395
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 124 124 39 395 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 332 329 329 962 308 157 260 253 242 287 257 433
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 502 324 465 262 451 056 392 474 364 619 375 828
Długoterminowe zobowiązania finansowe 423 249 327 253 910 000 400 000 400 000 400 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 55 507 88 615 104 465 139 922 128 794 136 186
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 783 430 1 728 060 2 125 870 976 515 945 574 977 435
Akcje zwykłe 23 164 23 692 23 865 24 037 24 011 24 032
Zyski (straty) zatrzymane 511 256 663 398 438 498 561 650 532 807 492 836
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 511 479 663 633 418 389 604 710 581 781 544 507
Pasywa razem 2 294 910 2 391 690 2 544 260 1 581 220 1 527 360 1 521 940