ArcBest Corp (ARCB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 324 050 3 980 070 2 940 160 2 988 310 3 093 790 2 826 460
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 5 324 050 3 980 070 2 940 160 2 988 310 3 093 790 2 826 460
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 399 269 280 986 98 278 63 770 109 098 53 510
Koszty odsetek netto 0 8 904 11 697 11 467 9 468 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 393 155 277 154 92 496 51 471 84 386 51 576
Podatek dochodowy 94 946 63 633 21 396 11 486 17 124 -8 150
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 298 209 213 521 71 100 39 963 67 112 59 488