ArcBest Corp (ARCB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 298 209 213 521 71 100 39 963 67 112 59 488
Amortyzacja 140 039 124 221 118 391 112 466 108 635 103 068
Zmiana stanu należności -3 056 260 225 33 860 -14 844 17 632 24 588
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 201 075 -244 403 50 874 21 496 119 819 6 055
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 470 819 323 515 205 989 170 364 255 347 151 915
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -165 505 -78 473 -57 489 -102 431 -54 089 -75 621
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -261 083 -303 204 -7 461 -98 241 -94 950 -68 469
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -127 984 -247 645 -111 405 -60 400 -90 983 -77 916