Abbvie Inc (ABBV)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 11 468 000 4 556 000 7 842 000 5 657 000 5 283 000
Amortyzacja 8 521 000 6 471 000 2 017 000 1 765 000 1 501 000
Zmiana stanu należności 1 155 000 3 394 000 44 000 296 000 330 000
Zmiana stanu zapasów -182 000 1 497 000 208 000 0 161 000
Zmiana stanu gotówki 1 351 000 -31 445 000 31 863 000 -1 728 000 3 366 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 22 777 000 17 588 000 13 324 000 13 427 000 9 960 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -787 000 -798 000 -552 000 -638 000 -529 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 344 000 -37 557 000 596 000 -1 006 000 -274 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -19 039 000 -11 501 000 18 708 000 -14 396 000 -5 512 000