Abbvie Inc (ABBV)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 12 816 000 9 229 000 9 830 000 8 479 000 39 924 000 8 061 000 9 789 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 932 000 4 401 000 4 993 000 3 562 000 2 354 000 1 895 000 4 741 000
Należności 11 155 000 11 254 000 9 977 000 8 822 000 5 428 000 5 384 000 5 088 000
Zapasy 4 099 000 3 579 000 3 128 000 3 310 000 1 813 000 1 605 000 1 605 000
Pozostałe aktywa obrotowe 4 932 000 4 401 000 4 993 000 3 562 000 2 354 000 1 895 000 4 741 000
Aktywa obrotowe razem 33 002 000 28 463 000 27 928 000 24 173 000 49 519 000 16 945 000 21 223 000
Inwestycje długotrminowe 101 709 000 110 342 000 118 601 000 126 392 000 39 596 000 42 407 000 49 563 000
Rzeczowe aktywa trwałe 4 989 000 4 935 000 5 110 000 5 248 000 2 962 000 2 883 000 2 803 000
Wartość firmy 32 293 000 32 156 000 32 379 000 33 124 000 15 604 000 15 663 000 15 785 000
Wartości niematerialne 55 610 000 67 439 000 75 951 000 82 876 000 18 649 000 21 233 000 27 559 000
Pozostałe aktywa trwałe 8 513 000 5 571 000 4 884 000 4 851 000 2 288 000 1 208 000 1 326 000
Aktywa razem 134 711 000 138 805 000 146 529 000 150 565 000 89 115 000 59 352 000 70 786 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 688 000 2 934 000 2 882 000 2 276 000 1 452 000 1 546 000 1 474 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 7 191 000 4 136 000 12 495 000 8 502 000 3 753 000 5 308 000 6 415 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 26 962 000 22 468 000 19 817 000 17 883 000 10 380 000 10 385 000 8 752 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 37 841 000 29 538 000 35 194 000 28 661 000 15 585 000 17 239 000 16 641 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 52 194 000 59 135 000 64 189 000 77 554 000 62 975 000 35 002 000 30 953 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 32 327 000 30 655 000 28 701 000 27 607 000 17 597 000 14 490 000 15 605 000
Udziały niekontrolujące 37 000 33 000 28 000 21 000 0 0 0
Zobowiązania razem 124 351 000 121 551 000 131 121 000 137 489 000 97 287 000 67 798 000 65 689 000
Akcje zwykłe 1 768 000 1 771 000 1 770 000 1 667 000 1 481 000 1 541 000 1 596 000
Zyski (straty) zatrzymane -1 000 000 4 784 000 3 127 000 1 055 000 4 717 000 3 368 000 5 459 000
Akcje własne -6 533 000 -4 594 000 -3 143 000 -2 264 000 -24 504 000 -24 108 000 -11 923 000
Kapitał własny 10 360 000 17 254 000 15 408 000 13 076 000 -8 172 000 -8 446 000 5 097 000
Pasywa razem 134 711 000 138 805 000 146 529 000 150 565 000 89 115 000 59 352 000 70 786 000