Abbvie Inc (ABBV)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 9 830 000 8 479 000 39 924 000 8 061 000 9 789 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 993 000 3 562 000 2 354 000 1 895 000 4 741 000
Należności 9 977 000 8 822 000 5 428 000 5 384 000 5 088 000
Zapasy 3 128 000 3 310 000 1 813 000 1 605 000 1 605 000
Pozostałe aktywa obrotowe 4 993 000 3 562 000 2 354 000 1 895 000 4 741 000
Aktywa obrotowe razem 27 928 000 24 173 000 49 519 000 16 945 000 21 223 000
Inwestycje długotrminowe 118 601 000 126 392 000 39 596 000 42 407 000 49 563 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 110 000 5 248 000 2 962 000 2 883 000 2 803 000
Wartość firmy 32 379 000 33 124 000 15 604 000 15 663 000 15 785 000
Wartości niematerialne 75 951 000 82 876 000 18 649 000 21 233 000 27 559 000
Pozostałe aktywa trwałe 4 884 000 4 851 000 2 288 000 1 208 000 1 326 000
Aktywa razem 146 529 000 150 565 000 89 115 000 59 352 000 70 786 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 882 000 2 276 000 1 452 000 1 546 000 1 474 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 12 495 000 8 502 000 3 753 000 5 308 000 6 415 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 19 817 000 17 883 000 10 380 000 10 385 000 8 752 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 35 194 000 28 661 000 15 585 000 17 239 000 16 641 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 64 189 000 77 554 000 62 975 000 35 002 000 30 953 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 28 701 000 27 607 000 17 597 000 14 490 000 15 605 000
Udziały niekontrolujące 28 000 21 000 0 0 0
Zobowiązania razem 131 121 000 137 489 000 97 287 000 67 798 000 65 689 000
Akcje zwykłe 1 770 000 1 667 000 1 481 000 1 541 000 1 596 000
Zyski (straty) zatrzymane 3 127 000 1 055 000 4 717 000 3 368 000 5 459 000
Akcje własne -3 143 000 -2 264 000 -24 504 000 -24 108 000 -11 923 000
Kapitał własny 15 408 000 13 076 000 -8 172 000 -8 446 000 5 097 000
Pasywa razem 146 529 000 150 565 000 89 115 000 59 352 000 70 786 000