YETI Holdings Inc (YETI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 89 693 212 602 155 801 50 434 57 763 15 401
Amortyzacja 39 847 32 070 30 535 28 959 24 777 20 769
Zmiana stanu należności -30 084 44 113 -17 271 23 360 -7 824 29 948
Zmiana stanu zapasów 52 548 178 753 -45 589 40 277 -29 675 -71 021
Zmiana stanu gotówki -77 448 58 906 180 768 -7 536 26 401 32 359
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 100 894 146 520 -366 427 -86 893 176 068 147 751
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -56 910 -65 756 -22 944 -48 691 -31 887 -42 197
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -56 910 -65 756 22 944 48 691 -31 722 -38 722
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -122 628 -23 019 -163 191 -45 687 -117 990 -72 237