YETI Holdings Inc (YETI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 234 741 312 189 253 283 72 515 80 051 53 650
Inwestycje krótkoterminowe 33 321 29 584 17 686 19 644 12 211 7 134
Należności 79 446 109 530 65 417 82 688 59 328 67 152
Zapasy 371 412 318 864 140 111 185 700 145 423 175 098
Pozostałe aktywa obrotowe 33 321 29 584 17 686 19 644 12 211 7 134
Aktywa obrotowe razem 718 920 770 167 476 497 360 547 297 013 303 034
Inwestycje długotrminowe 357 845 326 197 260 570 268 992 217 200 213 393
Rzeczowe aktywa trwałe 124 587 119 044 78 075 82 610 74 097 73 783
Wartość firmy 54 293 54 293 54 293 54 293 54 293 54 293
Wartości niematerialne 99 429 95 314 92 078 90 850 80 019 74 302
Pozostałe aktywa trwałe 24 130 2 575 972 2 389 1 014 1 011
Aktywa razem 1 076 760 1 096 360 737 067 629 539 514 213 516 427

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 140 818 191 319 123 621 83 823 68 737 40 342
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 24 611 24 560 22 697 15 185 43 638 47 050
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 243 611 187 834 141 441 71 304 74 963 64 506
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 409 040 403 713 287 759 170 312 187 338 151 898
Długoterminowe zobowiązania finansowe 71 741 95 741 111 017 281 715 284 376 428 632
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 13 858 23 147 13 327 13 307 13 528 12 128
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 550 288 578 541 448 649 507 534 485 242 592 658
Akcje zwykłe 86 521 87 425 86 978 85 088 81 777 81 479
Zyski (straty) zatrzymane 268 551 178 858 -33 744 -189 545 -240 104 -296 184
Akcje własne -100 025 0 0 0 0 0
Kapitał własny 526 477 517 823 288 418 122 005 28 971 -76 231
Pasywa razem 1 076 760 1 096 360 737 067 629 539 514 213 516 427