YETI Holdings Inc (YETI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 595 220 1 410 990 1 091 720 913 734 778 833 639 239
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 831 821 594 876 462 918 438 420 395 705 344 638
Zysk ze sprzedaży brutto 763 401 816 113 628 803 475 314 383 128 294 601
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 637 040 541 175 414 570 385 543 280 972 230 634
Zysk operacyjny 126 361 274 938 214 233 89 771 102 156 63 967
Koszty odsetek netto 4 466 3 339 9 155 21 779 31 280 32 607
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 116 177 268 410 205 201 67 258 69 615 32 059
Podatek dochodowy 26 484 55 808 49 400 16 824 11 852 16 658
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 89 693 212 602 155 801 50 434 57 763 15 401